Vedtægter

Hjem/Vedtægter
Vedtægter2021-11-15T14:49:14+01:00

Vedtægter for Skive Gymnastikforening

 

§ 1
Skive Gymnastikforening har hjemsted i Skive Kommune.
 
§ 2
Skive Gymnastikforening har til formål at dyrke gymnastik og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Skive Gymnastikforenings fornemmeste opgave er at tilbyde gymnastik til alle, lige fra forældre-barn-gymnastik til ældregymnastik og fra motionsgymnastik til elitegymnastik. Endvidere har foreningen til formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
 
§ 3
Som aktivt og passivt medlem kan optages enhver, der agter at udøve gymnastik og som er optagelsesberettiget jf. D.I.F.’s love.
 
§ 4
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af den enkelte afdelingsbestyrelse med udgangspunkt i retningsliner fastlagt af hovedbestyrelsen. Kontingentet indbetales via Conventus samtidig med tilmelding til et hold. Står et medlem i kontingentrestance er bestyrelsen berettiget til efter påkrav at udelukke det pågældende medlem. Et medlem, der er udelukket af foreningen på grund af kontingentrestance, kan kun optages som medlem mod at betale sin restance til foreningen. Udelukkes et medlem på grund af kontingentrestance, indberettes vedkommende til D.G.F. og Skive Idræts Samvirke (S.I.S.) Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med navn, CPR-nr. og holdnr. for det medlem, der ønskes udmeldt. Efter de to første træninger er medlemskabet bindende, og herefter tilbagebetales et eventuelt restkontingent ikke. Restkontingentet tilfalder foreningen. Bestyrelsen er berettiget til at foretage eventuel kontingentnedsættelse for medlemmer.
 
§ 5
Bestyrelsen kan udelukke et medlem for kortere tid eller for bestandig, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter, at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på en generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter udelukkelsen. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Et medlem, der er udelukket for bestandig i henhold til bestyrelsens eller generalforsamlingens afgørelse, kan kun genoptages ved en generalforsamling.
 
§ 6
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det, og skal afholdes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig krav herom til bestyrelsen, samt i det i § 5 omtalte tilfælde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 dages varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftlig til formanden senest 5 dage før. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde. Stemmeberettigede og valgbare er alle aktive og passive medlemmer over 16 år, der ikke er i ulovlig restance med deres kontingent. Dog kan børn under 16 år, der ikke er i ulovlig restance med kontingentet, været repræsenteret af en af deres forældre. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, blot et stemmeberettiget medlem forlanger det.
 
§ 7
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: • Valg af dirigent • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt godkendelse af samme • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fremlæggelse af budget til godkendelse • Indkomne forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer til KIG-afdelingen • Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bredde-afdelingen • Valg af suppleanter til Bredde-afdelingen • Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bredde-afdelingen • Valg af revisorer • Eventuelt
 
§ 8
Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen • 5 – 7 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for KIG, samt • 5 – 7 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for Bredde De respektive bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis, så der løbende er kontinuitet i foreningen. Desuden kan der for 1 år af gangen vælges 1-2 suppleanter til afdelingsbestyrelserne. Suppleanterne indkaldes til 1-2 aktiviteter i årets løb. Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen 2 revisorer, der afgår skiftevis, samt eventuelt en suppleant for disse. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.
 
§ 9
Foreningens daglige ledelse varetages af hovedbestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold relateret til selve foreningen. Hovedbestyrelsen består af formændene for henholdsvis KIG afdelingen og Bredde afdelingen og kassereren for bredden. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. En af disse skal fungere som sekretær for hovedbestyrelsen. Den vælger ligeledes foreningens repræsentant inden for D.G.F. og andre centralorganisationer. Afdelingsbestyrelserne vælger selv blandt dets medlemmer for et år ad gangen en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Næstformanden kan samtidig være kasserer eller sekretær. Hovedbestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdsdelingen mellem hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne for henholdsvis KIG og Bredde. Via disse retningslinjer kan hovedbestyrelsen uddelegere beslutningskompetencen vedr. foreningens forhold til den enkelte afdelingsbestyrelse. Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelser er kun beslutningsdygtig, når mindst et flertal af antallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, og minimum 1 af mødedeltagerne er formanden eller næstformanden. I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted. I tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme. Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver indenfor deres respektive ansvarsområder. Hovedbestyrelsen har mulighed for at aflønne sådanne udvalg/enkeltpersoner. Hovedbestyrelsen kan nedsætte et seniorudvalg, der skal arbejde med ældregymnastik. Formanden for seniorudvalget skal være medlem af breddebestyrelsen. Den bestyrelse, der nedsætter et udvalg, er ansvarlig for udvalgets arbejde over for den øvrige del af foreningen.
 
§ 10
Foreningens regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. Kassereren skal mindst 14 dage før generalforsamlingen indgive driftsregnskab og status pr. 30. april til brug for revisionen.
 
§ 11
Foreningen tegnes af hele hovedbestyrelsen – eller af formand og næstformanden for hovedbestyrelsen i forening.
 
§ 12
Sekretæren i hovedbestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingerne, hovedbestyrelsesmøderne og vigtige begivenheder inden for foreningen (dog ikke afdelingsrelaterede forhold, jf. nedenfor). Sekretæren i den enkelte afdelingsbestyrelse skal føre protokol over afdelingsbestyrelsesmøder samt vigtige begivenheder inden for den pågældende afdeling.
 
§ 13
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for den samlede foreningens økonomi – herunder den økonomiske prioritering afdelingerne imellem og mellem bredde og elite. Kassereren i hovedbestyrelse skal løbende have overblik over foreningens samlede økonomi, mens kassereren i den enkelte afdelingsbestyrelse er ansvarlig overfor hovedkassereren.
 
§ 14
Til ændring i disse vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen, medens alle andre afgørelser træffes med simpelt stemmeflerhed.
 
§ 15
Der er mulighed for at blive optaget som støttemedlem. Kontingentet her for fastlægges af Hovedbestyrelsen.
 
§ 16
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af disse stemmer for foreningens opløsning. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor da beslutning kan træffes med stemmeflerhed. I tilfælde af opløsning beslutter generalforsamlingen, hvem foreningens midler skal tilfalde. Det kan f.eks. være – børne- og ungdomsarbejdet i Skive – alment velgørende formål i Skive – idrætslige formål i Skive – Skive Idræts Samvirke Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 18. juni 2014.
Go to Top